За нас

За Проекта:

Община Силистра  е Бенифициент по договор № BG14MFOP001-4.001-0008 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по “Програмата за морско дело и рибарство” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Договорът е сключен на 27.06.2017 г. между Община Силистра и  Министерство на земеделието и горите по Процедура за подбор на проекти 4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”,   Проект «Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра».

Срок на проекта: от 27.06.2017 г. до 27.11.2017 г.

Стойност на проекта: 46 257,00 лв. Безвъзмездна финансова помощ, като размерът на съфинансиране от ЕФМДР е 85 % и национано съфинансиране  от 15 %.

Водещ партньор по проекта: Община Силистра

Партньори  по проекта: СНЦ“Дунавски клуб“ и СНЦ „Рибарско сдружения Ветрен – 396“( сдружения с нестопанска цел) и Търговско дружество „Мебели Димов“ООД .

 

Основните цели на проекта са:

  1. Създаване на местна инициативна рибарска група /МИРГ/, създаване на умения и придобиване на капацитет за функционирането й на местно ниво;
  2. Подготовка на стратегия за ВОМР и информиране на населението за възможностите за финансирането й;
  3. Информиране на населението за подхода ВОМР и насърчаване включването му в разработването и бъдещото прилагане на стратегията.

 

Същността на тези местни инициативни групи се състои в това, че те работят като сдружения, работещи по правилата на публично-частно партньорство, по подхода „Водено от общностите местно развитие“. Освен че са с висока обществена полза, те са независими и имат свои органи на управление и програмни документи. По време на изпълнение на дейностите по проекта, екипът на  учредения МИРГ-Силистра, представители на партньорите, местни лидери и заинтересовани страни ще бъдат обучени за работа по подхода ВОМР. Ще се изготвят проучвания на нагласите на заинтересованите страни, чрез провеждане на анкетно допитване за прилагане на подхода ВОМР, ще се изготви социално-икономически анализ на територията, след което и Стратегия за територията на МИРГ-Силистра. През цялото време на изпълнение на дейностите ще се извършват информационни кампании, срещи и конференции сред населението за популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегия.

Изпълнението на стратегията ще доведе до насърчаване на икономическия растеж на територията на Община Силистра, създаване на работни места, включително диверсификация в рамките на сектор рибарство и социално приобщаване.