Устав

На СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „Местна инициативна рибарска група Силистра“

 

І. СТАТУТ

 

Чл.1.(1) Сдружение “Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Силистра”, наричано по нататък в Устава СДРУЖЕНИЕТО, е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл.2 и чл.38, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, учредено като форма на публично-частно партньорство между представители на публичния, гражданския и частен сектори от територията на община Силистра.

(2) СДРУЖЕНИЕТО е неполитическа организация и е независимо от държавни, политически, синдикални и други органи и организации.

Чл.2. СДРУЖЕНИЕТО се учредява за неопределен срок.

Чл.3.СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейността си на основата на действащото в страната законодателство, своя Устав, решенията на Общото събрание и неговите ръководни органи в рамките на техните правомощия.

Чл.4.СДРУЖЕНИЕТО се изгражда и функционира на основата на следните  принципи:

 1. Равнопоставеност между представители те на публичния, гражданския и частен сектори;
 2. Равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на пол, раса, религия и партийна принадлежност,

3.Споделяне на позиции и търсене на консенсус при обсъждането на всички въпроси и вземането на решения;

 1. Лична отговорност при изпълнение на взетите решения;
 2. Осигуряване на прозрачност, публичност и отчетност при вземането и изпълнението на решения–както за всеки член на сдружението, така и за членовете на територията на рибарската област, за която работи СДРУЖЕНИЕТО.

6.Планиране и управление на местна стратегия за устойчиво развитие на рибарската област на база на принципа „отдолу-нагоре”, според който нуждите, възможностите и ресурсите за развитие се идентифицират с участие на основните заинтересовани страни;

 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.5.(1) Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО е Сдружение с нестопанска цел “Мeстна инициативна рибарска група Силистра“

(2) Съкратено наименованието може да се изписва като „МИРГ Силистра”

(3) Наименованието на Сдружението се изписва допълнително на английски език по следния начин: „FLAG Silistra“.

Чл.6.(1) Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е в гр. Силистра.

(2) Адресът на управление на СДРУЖЕНИЕТО e гр.Силистра, ул. Симеон Велики № 33.

Чл.7.Всяко писмено изявление от името на СДРУЖЕНИЕТО трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително и номер по БУЛСТАТ.

 

III . ОСНОВНИ ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

 

Чл.8.Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност.

Чл.9.Основните цели на СДРУЖЕНИЕТО са:

1.Устойчиво развитие и повишаване качеството на живот в рибарската област, включваща цялата територия на община Силистра и прилежащите към нея водни обекти.

2.Осигуряване на техническа и експертна помощ на всички заинтересовани страни, кандидатстващи с проекти по изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на територията на „МИРГ Силистра“;

3.Поддържане на заетостта в рибарската област и създаване на нови работни места;

4.Подобряване на териториалната конкурентоспособност на рибарската област Силистра;

5.Развитие на организационен капацитет и повишаване на обществената активност на територията на рибарската област за изпълнение на дейности, допринасящи за постигане целите на Сдружението;

 1. Участие в партньорски мрежи за сътрудничество по изпълнението на съвместни проекти с други МИРГ или сродни организации на регионално, национално и международно ниво;
 2. Развитието на териториалното сътрудничество в рамките на всеки един от представените в СДРУЖЕНИЕТО сектори.
 3. Изграждането на гражданско общество, диалог и прозрачност чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;

Чл.10.(1)Средствата за постигане целите на сдружението са:

 1. Осъществяване на обществено-полезна дейност, основана на публично-частно партньорство;
 2. Спазване и прилагане на Стратегията за Воденото от общностите местно развитие /ВОМР/ по Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство и бюджета на Република България;
 3. Разработване и управление на проекти за решаване на местни проблеми чрез привличане на средства за реализирането им от национални и европейски програми;
 4. Сдружението използва всички средства за постигане на целите си, които не противоречат на Конституцията, българското и европейско законодателство.

5.Спазване на указанията на Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ за кандидатстване и изпълнение на мерките от Приоритет на Съюза 4 “Повишаване на заетостта и териториално сближаване“;

6.Спазва изискванията на ЗЮЛНЦ относно организациите, определени за извършване на общественополезна дейност, наредбите и указанията на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, договора с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Разплащателната агенция;

 1. При подбора на средства и извършване на дейностите си, спазва принципите от настоящия Устав.

Чл.11. Принципите за осъществяване на общественополезна дейност, се основават на :

 1. Равнопоставеност на партньорите от публичния и частния сектор, членове на сдружението;
 2. Съвместно идентифициране при постигане на целите;
 3. Споделяне, както на риска, така и ползите между членовете на сдружението;

Чл.12.В съответствие с изискванията и ограниченията на ЗЮЛНЦ, сдружението може да извършва самостоятелно или с други физически и юридически лица допълнителна стопанска дейност за набиране на парични средства за осъществяване на целите си.

 

IV . ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.13.СДРУЖЕНИЕТО има следния предмет на дейност:

 1. Устойчивото развитие на рибарската област, което се осъществява чрез:

1.1. поддържане на икономически и социален просперитет на рибарската област и добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултура;

1.2. поддържане на заетостта в рибарската област и създаване на нови работни места, посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране на рибарската област, с цел преодоляване на социално-икономическите трудности, настъпили в резултат на промени в сектор „Рибарство”;

1.3. подобряване качеството на околната среда в рибарската област;

1.4.насърчаване на национално и международно сътрудничество между рибарските групи в рибарската област.

2.Разработване и организиране на всички дейности по прилагането на Стратегията за Воденото от общностите местно развитие /ВОМР/ по Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство и бюджета на Република България“.

3.Осигуряване изпълнението на Стратегията чрез осигуряване на съдействие при реализирането на проекти по конкретни мерки, чрез:

3.1.привличане на местните заинтересовани общности и лица в дейности по изготвяне на проектни предложения;

3.2.управление на конкурси за проекти;

3.3.подпомагане на планирането и изпълнението на проектите с методическа помощ и обучение;

3.4.работа в мрежа на регионално, национално и международно ниво;

3.5.координиране и планиране;

3.6.прием и оценка на административното съответствие и техническата и финансовата оценка на качеството на проектните предложения;

3.7.предоставя на Управляващия орган всички постъпили проектни предложения с положителна оценка на административното съответствие за извършване на процедурна проверка за допустимост на разходите;

3.8.подготвя протокол за извършената оценка по реда на т. 6 и 7 на проектните предложения и организира заседанията на колективния върховен орган за одобрение и/или отхвърляне на  проектните предложения, преминали с положителна оценка процедурната проверка за допустимост на разходите, извършена от Управляващия орган;

3.9.изпраща доклад до Управляващия орган с резултатите от извършените проверки на проектните предложения и решението за класиране на проектните предложения, подписани от членовете на колективния върховен орган;

3.10.изготвя и предоставя на Управляващия орган подписани заверени копия на годишните финансови отчети по чл. 39, ал. 3 ЗЮЛНЦ, годишните доклади по чл. 40,ал. 2 ЗЮЛНЦ, книгите за протоколите от заседанията на колективните органи по чл. 40, ал. 1 ЗЮЛНЦ и други доклади за извършените от МИРГ дейности и за хода на изпълнение на местната стратегия за развитие.

4.Осъществяване на контрол и мониторинг на финансираните проекти от Стратегията на МИРГ;

 1. Развитие на капацитет за успешно прилагане и изпълнение на одобрената Стратегия на МИРГ;

6.Насърчаване на обмена на опит между отделните местни инициативни рибарски групи, както и местните инициативни групи, регистрирани в страната;

7.Разработване на форми и предоставяне на методическа помощ, включително предоставяне на информация, провеждане на обучения, консултиране, обмен на опит за целите на разработване на проекти, цялостното им осъществяване и отчитане;

8.Разработване и осъществяване на национални и международни проекти, свързани със защитата и опазване на      околната среда и с устойчивото развитие;

9.Подготвяне и разпространение на бюлетини, брошури, плакати и материали, свързани с изпълнението на МСР, опазването на околната среда и устойчивото развитие;

10.Организиране и осъществяване на проучвания, свързани с нуждата за изграждане на капацитет на местно ниво за осъществяване на дейности по Стратегията;

11.Изграждане на ефективни партньорства между обществени и научни организации, правителствени институции, медии, местни общности и бизнеса в сферата на устойчивото развитие (рибарство и аквакултури, туризъм);

12.Осигуряване на публичност и информация чрез:

1.създаване и поддържане на консултативни механизми, осигуряващи възможността за участие на представители на местната общност в процеса на оценка на нуждите, планиране и обновяване на местната стратегия за развитие;

2.поддържане на интернет страница и публикуване на нея на всички обсъждания и решения;

3.разработване и разпространение на брошури, бюлетини и други печатни материали;

4.провеждането на годишни представяния за дейността на Сдружението пред обществеността;

 1. Поддържане на база от данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики;

14.Мобилизиране на ресурси и доброволен труд.

Чл.14.(1) В съответствие с изискванията на чл. 2 и чл. 38, ал. 1 от Закона юридическите лица с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕТО може да извършва самостоятелно или в съдружие с други физически и/или юридически лица допълнителна стопанска дейност за набиране на парични средства за осъществяване на идеалните си цели, за които е регистрирано.

(2)СДРУЖЕНИЕТО може да извършва:

1.Издателска дейност;

2.Консултантска дейност и услуги, изготвяне на анализи, организиране и провеждане на семинари, обучения, демонстрации, проучвания и други подобни във връзка с предмета на дейност и целите на СДРУЖЕНИЕТО;

3.Създаване и разпространение на информационни продукти;

4.Управление на собствено имущество.

(3)СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба от допълнителната си стопанската дейност. Всички приходи от тази дейност се използват за постигането на заявените с този Устав цели и в предвидените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел възможности.

(4) Изпълнението на извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.

(5) Контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Контролния съвет.

 

 1. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА

СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл.15.СДРУЖЕНИЕТО има свой бюджет, собствено счетоводно отчитане и може да разкрива банкови сметки в л