На 06.11.2017 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Силистра се проведе обществено обсъждане на „Стратегия за МИРГ на Община Силистра”

На 06.11.2017 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Силистра се проведе обществено обсъждане на „Стратегия за МИРГ на Община Силистра” по Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра, договор  № BG14MFOP001-4.001-0008”, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Присъстваха представители на СНЦ“Дунавски клуб“, СНЦ „Рибарско сдружения Ветрен – 396“ , общински съветници и граждани.

Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов, представи реализираните дейности по изпълнение на проекта, довели до изготвянето на ефективна и устойчива стратегия за територията на МИРГ Силистра с основна цел: да подпомогне местното интегрирано конкурентоспособно развитие на рибарската област (РО), посредством оптимално използване на местните ресурси за постигане на дългосрочни и устойчиви резултати. Териториалното развитие ще се осъществи на базата на партньорството между различните обществени сектори в областта: публичния, частния и гражданския. В този смисъл, стратегията дава насоките на местното развитие и определя основните правила на работа в партньорството.

Представителят на фирмата изпълнител „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ” ЕООД запозна присъстващите със съдържанието на Стратегията – местоположение, териториален обхват и описание на МИРГ Силистра, социално-икономическа характеристика на територията, екологично състояние и рискове, анализ на рибарския сектор, цели на стратегията, план за действие и др.

           

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *