Проект „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра, договор № BG14MFOP001-4.001-0008”, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство

На 08.11.2017 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Силистра се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна рибарска група Силистра“.

На Общото събрание присъстваха 23 от учредителите на Сдружението.

Събранието бе открито от д-р Юлиян Найденов –кмет на Община Силистра и Председател на Управителния съвет  на МИРГ Силистра и протече при следния дневен ред:

  1. Представяне на изготвена Стратегия на „МИРГ Силистра за периода 2018 – 2023 г.”
  2. Одобряване на Стратегията от колективния орган на МИРГ – Общото събрание.

По точка първа г-н Валери Георгиев – координатор на проекта,

представи изготвената Стратегия на „МИРГ Силистра за периода 2018–2023 г.”

С 23 гласа „за” Общото събрание одобри Стратегия  на „МИРГ Силистра

за периода 2018 – 2023 г.”

 

Изготвената  Стратегия  на „МИРГ Силистра за периода 2018 – 2023 г.”

е поместена на сайта на СНЦ “МИРГ СИЛИСТРА“ www.mirg-silistra.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *