Проект „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра, договор № BG14MFOP001-4.001-0008”, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство

На 08.11.2017 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Силистра се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна рибарска група Силистра“. На Общото събрание присъстваха 23 от учредителите на Сдружението. Събранието бе открито от д-р Юлиян Найденов –кмет на Община Силистра и …

На 06.11.2017 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Силистра се проведе обществено обсъждане на „Стратегия за МИРГ на Община Силистра”

На 06.11.2017 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Силистра се проведе обществено обсъждане на „Стратегия за МИРГ на Община Силистра” по Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра, договор  № BG14MFOP001-4.001-0008”, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския …

ПОКАНА относно представяне и публично обсъждане на работен проект: „Стратегия за МИРГ на Община Силистра“

ПОКАНА   относно представяне и публично обсъждане на работен проект: „Стратегия за МИРГ на Община Силистра“     Община Силистра кани всички граждани и заинтересовани страни за участие в публично обсъждане на работен проект “Стратегия за МИРГ на Община Силистра” по  проект    „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ …

На 11.10.2017 г. в с. Сребърна се проведе информационна кампания, на която се информира населението за подхода ВОМР и насърчаване на включването му в разработването и бъдещото прилагане на стратегията.

На 11.10.2017 г. в с. Сребърна се проведе информационна кампания, на която се информира населението за подхода ВОМР и насърчаване на включването му в разработването и бъдещото прилагане на стратегията. Дадена бе информация за проекта – процедура, стойност на проекта –финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от …

На 06.10.2017 г. в Заседателната зала на Община Силистра се проведе работна среща с управителния и контролния съвет на МИРГ – Силистра

Представена бе информация от резултатите от проведеното анкетно проучване и изготвения социално-икономически анализ за територията на МИРГ-Силистра. След обсъждане на резултатите  от проучването и социално-икономически анализ се изготви  SWOT анализ.

На 04.10.2017 г. в гр. Силистра се проведе първата информационна среща по Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра

На 04.10.2017 г. в гр. Силистра се проведе първата информационна среща по Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, който Община Силистра изпълнява по …

На 04.10.2017 г. в с. Ветрен се проведе първата информационна кампания по Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра

На 04.10.2017 г. в с. Ветрен се проведе първата информационна кампания по Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, който Община Силистра изпълнява по …

Между Община Силистра и Министерство на земеделието и горите се сключи договор по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

На 27.06.2017 г. между Община Силистра, като Бенифициент и Министерство на земеделието и горите се сключи договор № BG14MFOP001-4.001-0008 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Договорът е сключен по Процедура …

На 5 септември 2017 г. в Заседателната зала на Община Силистра беше учредено Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна рибарска група Силистра”.

На събранието присъстваха представители на публичния сектор, от стопанския и нестопанския сектор, както и 26 физически лица. МИРГ – Силистра се създават по Процедура за подбор на проекти 4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, Проект «Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община  Силистра» за предоставяне на безвъзмездна …

Изграден е интернет сайт на местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Силистра, по Проект: „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра“

Изграден е интернет сайт на местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Силистра, по Проект: „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра“