На 11.10.2017 г. в с. Сребърна се проведе информационна кампания, на която се информира населението за подхода ВОМР и насърчаване на включването му в разработването и бъдещото прилагане на стратегията.

На 11.10.2017 г. в с. Сребърна се проведе информационна кампания, на която се информира населението за подхода ВОМР и насърчаване на включването му в разработването и бъдещото прилагане на стратегията. Дадена бе информация за проекта – процедура, стойност на проекта –финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от …